Xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng, hoàn thiện thể chếXây dựng và hoàn thiện thể chế tạo là một trong ba đột phá chiến lược để tạo môi trường pháp lý an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện.

 

Theo đó, công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được triển khai thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, để công tác này đi vào chiều sâu cần xác định cụ thể hơn về cơ chế trách nhiệm.

Quy trách nhiệm người đứng đầu

Vì vậy, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt ký ban hành Công văn số 2375/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng thể chế, pháp luật của sở, ban, ngành tỉnh; trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ cũng như chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng, hoàn thiện thể chế

Tăng cường công tác truyền thông để kịp thời thông tin chính sách, chủ trương, nhằm nâng cao chất lượng của các văn bản, sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật (ảnh minh họa).

“Thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đánh giá, tổng kết việc tổ chức thi hành pháp luật, nhằm phát hiện các khó khăn, vướng mắc, gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của Nhân dân, các vấn đề mới phát sinh cần điều chỉnh để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn, quá trình xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ đúng quy định, quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ đã đề ra, nhất là các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh” – Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt nêu rõ.

Đồng thời, bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, tham vấn ý kiến, nhất là ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn, đối tượng chịu tác động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Hội đồng nhân dân và các cơ quan liên quan khác; tăng cường sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, tăng cường công tác truyền thông để kịp thời thông tin chính sách, chủ trương, nhằm nâng cao chất lượng của các văn bản, sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật.

Tăng trách nhiệm quản lý

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng thể chế, pháp luật, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hằng tháng có báo cáo gửi UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ về tiến độ, chất lượng chuẩn bị các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thống kê các dự thảo chậm tiến độ, không thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục, chất lượng kém và đề xuất biện pháp xử lý. Sở, ban, ngành tỉnh để xẩy ra tình trạng nói trên phải kiểm điểm trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật của địa phương; thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương, kịp thời kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các VBQPPL để xử lý những vấn đề không còn phù hợp hoặc những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn./.